Skip to main content

Table 2 Study reporting of each CERT item

From: Exercise and Progressive Supranuclear Palsy: the need for explicit exercise reporting

CERT itemClerici 2017Di Pancrazio 2013Irons 2015Nicolai 2010Sale 2014Seamon 2017Suteerawattanon 2002Wallace 2013Wittwer 2019Zampieri 2008Zampieri 2009
1. EquipmentX
2. QualificationsXXXXXXXX
3. Individual/GroupXXXX
4. SupervisionXXXX
5. AdherenceXXXXXXXX
6. MotivationXXXXXX
7a. Progression ruleXXXXXXXXX
7b. Progression describedXXXX
8. Exercise detailXXXX
9. Home programXXXXXXXX
10. Non-exercise componentsXXXXXXXXX
11. Adverse eventsXXXXXXXXXX
12. SettingXX
13. Intervention describedX
14a. Generic/tailoredXXXXXX
14b.Tailoring methodXXXXXXXX
15. Starting levelXXXXXX
16a. Fidelity measureXXXXXXXXXXX
16b. Fidelity describedXXXXXXXXXX
  1. reported CERT item, X did not report CERT item